" Neplytvajte časom - hnevom, výčitkami, obavami a zášťou.
Život je prikrátky na to byť nešťastný."

Roy T. Bennett

KONZULTÁCIA ZDARMA

Nemôžeme zmeniť to, čo sa už stalo. Ale môžeme zmeniť náš postoj k tomu, a tak ľahšie situáciu zvládnuť. 
Či už ste uprostred KONFLIKTU, ktorý vám komplikuje život, alebo uprostred ROZVODU, ktorý vám otočil život naruby.
Viem vám s tým pomôcť? Za opýtanie nič nedáte. Stačí dohodnúť si čas a spôsob.
Telefonicky, mailom, cez skype, alebo osobne?
Je to nás vás :-) 

FACILITÁCIA, ZMIEROVACIE KONANIE

79 eur/hod.

 • v pracovných tímoch

PRED-mediačné služby

49 eur

 • jednorázový poplatok
 • hradí klient, ktorý žiada o mediáciu
Náklady za samotný proces mediácie preberajú všetci účastníci mediácie, ideálne každý rovnakou mierou.
Ale aj to môže byť otázkou dohody, ktorá na začiatku mediácie vzíde. Veď aj do Ríma vedie mnoho ciest:-)

SPORY RODINNÉ a SUSEDSKÉ

25 eur/hod. - nemajetkové spory
39 eur/hod. - majetkové spory 

 • platí každý účastník mediácie

SPORY PRACOVNÉ, ŠKOLSKÉ ...

39 eur/hod. - nemajetkové spory
49 eur/hod. - majetkové spory

 • platí každý účastník mediácie

SPÍSANIE MEDIAČNEJ DOHODY A ZÁVEREČNEJ SPRÁVY   

39,5 eur

 • platí každý účastník mediácie

Mediácia prostredníctvom e-mailov  30 eur/deň

platí každý účastník mediácie

Transformačný koučing

50 eur/hod.

 • 5 x koučing - 200 eur
 • 10 x koučing - 350 eur
 • konečná suma podľa dohody

Mentoring pre ženy počas rozvodu

50 eur/hod.

 • 5 x mentoring - 200 eur
 • 10 x mentoring - 350 eur
 • konečná suma podľa dohody

Doplňujúce informácie

 • Cena za mediáciu je odmenou mediátora za výkon mediácie, na ktorú má nárok v zmysle Zákona o mediácii
 • Cena za koučing a mentoring je stanovená na základe platného cenníka poskytovateľa služieb
 • Cena je stanovená hodinovou sadzbou, je konečná, k cenám sa neúčtuje DPH, nie som platca DPH
 • Uvedená hodinová sadzba je cena na jedného účastníka mediácie/koučingu/mentoringu
 • Hodinová sadzba za mediáciu/koučing/mentoring je účtovaná za každú začatú hodinu
 • Cenu za mediáciu/mentoring/koučing  a spôsob úhrady  je možné stanoviť aj individuálne, dohodou všetkých zúčastnených strán
 • Výška odmeny, splatnosť a spôsob jej úhrady pri mediácii je súčasťou Dohody o začatí mediácie, ktorá sa uzatvára písomne pre začatím mediácie
 • Mediátor/kouč/mentor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré vznikli nad rámec činnosti zahrnutých v základnej hodinovej sadzbe, ak sa na ich úhrade s účastníkmi vopred písomne ( mediácia )/ústne ( koučing/mentoring )dohodne
 • Mediátor má nárok na odmenu bez ohľadu na výsledok mediácie. Účasť na mediácii je založená na zásade dobrovoľnosti, mediátor nenesie zodpovednosť za prípadnú neúčasť sporovej strany na mediácii, ani za ukončenie mediácie bez dosiahnutia dohody.
 • Mediátor do 5 pracovných dní od skončenia mediácie vystaví a zašle osobám zúčastneným na mediácii účtovný doklad – faktúru.
 • Kouč/mentor do 5 pracovných dní od koučingu/mentoringu vystaví faktúru a zašle účastníkovi účtovný doklad, ak nie je dohodnuté inak. 
 • Platbu za služby účtuje poskytovateľ vystavením faktúry, ktorú je možné uhradiť v hotovosti, prevodom, prípadne vkladom na bankový účet, uvedený v záhlaví faktúry

  Cenník za poskytovanie služieb je platný a účinný od 1.1.2023