Podmienky

Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľkou osobných údajov je Ing. Lenka Ďuricová, Lipová 79, 900 27 Bernolákovo, Slovenská republika, IČO: 35561378, zapísaná v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. 2142. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov.

V súlade s platnými právnymi predpismi nie je prevádzkovateľ povinný mať ustanovenú zodpovednú osobu.

Účelom a právnym základom spracúvania osobných údajov je vykonávanie mediačnej činnosti v súlade so zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný zákon a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie dohody o začatí mediácie, výkon mediačnej činnosti a archiváciu knihy mediácií. Osobné údaje spracúvame tiež pre daňové a účtovné účely v rozsahu vyžadovanom osobitnou legislatívou. Tiež spracúvame osobné údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzavretím zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

Ak ste klientom prevázdkovateľa, Vaše osobné údaje spracúva výlučne pre výkon mediačnej činnosti podľa osobitných právnych predpisov na účely plnenia povinností zo zmlúv, ktorých ste zmluvnou stranou. Rovnako to platí, ak ste protistranou v spore, v ktorom sa vykonáva mediácia.

Ak ste návštevníkom webovej alebo facebookovej stránky prevádzkovateľa, Vaše osobné údaje sú spracúvané pre výkon reklamnej kampane a vytváranie štatistík pre sledovanie návštevnosti webovej stránky. V tomto prípade je oprávneným záujmom prevádzkovateľa sledovanie návštevnosti webovej stránky a relevantné prispôsobovanie jej obsahu.

Dotknutou osoba je klient, ktorý využíva služby a osoba, ktorej bola predložená ponuka služby (potenciálny klient).

Zoznam spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby je v rozsahu:
titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, resp. prechodného pobytu, kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, IP adresa, ak ich má.

Pokiaľ osobné údaje klienta nie sú spracúvané na základe plnenia našich zákonných povinností, plnenia zmluvy či predzmluvných vzťahov alebo na základe nášho oprávneného záujmu, osobné údaje spracúvame len na základe Vášho súhlasu, a to v rozsahu a na účel uvedený v súhlase. Udelený súhlas je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný.

Osobné údaje s vaším súhlasom spracúvame v prípade, že nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke alebo emailu, a to za účelom odpovede na dobu prebiehania spoločnej komunikácie a rok po skončení takejto komunikácie.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje tretím osobám.

Všetky osobné údaje sú dôverné, nebudú zverejnené a poskytnuté tretím osobám. Ak v priebehu trvania zmluvného vzťahu pri poskytovaní mediačných služieb bude potrebné poskytnúť Vaše osobné údaje tretím osobám, bude to iba v nevyhnutnom prípade, rozsahu a s uvedením účelu poskytnutia, buď s vaším výslovným súhlasom alebo s možnosťou namietania takéhoto sprístupnenia v zmysle príslušnej legislatívy. O tejto skutočnosti a o ďalších prípadných zmenách v tejto súvislosti vás budeme informovať na webovej stránke v časti Ochrana osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje klientov spracúvané v elektronickej knihe mediácie sa uchovávajú po dobu, počas ktorej je prevádzkovateľ povinný archivovať knihu mediácií, t. j. počas trvania zápisu mediátora v registri mediátorov a päť rokov po vyčiarknutí z registra mediátorov.

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči prevádzkovateľovi:

a.) Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto poučení.

b.) Právo na to, aby prevádzkovateľ opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné osobné údaje.

c.) Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.

d.) Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:

– dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,

– spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

– prevádzkovateľ nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

e.) Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

f.) Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov u prevádzkovateľa.

g.) Právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

h.) Právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má účinky, ktoré sa dotknutej osoby týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

i.) Právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.

j.) Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo

- písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo na elektronickej adrese mediator@lenkaduricova.sk

- osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované nástroje na spracovanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom vyhodnotenia ich určitých osobných aspektov (profilovanie). Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s jej majetkovými pomermi.

Osobné údaje nebudú zverejnené.

Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ nepredpokladá, že uskutoční prenos osobných údajov vyššie uvedeným príjemcom osobných údajov do krajín Európskej únie, krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska (osobám uvedeným v bode 6 týchto informácií). Do tretích krajín prevádzkovateľ nebude uskutočňovať prenos osobných údajov.