Všeobecné obchodné podmienky

PRE ONLINE PRODUKTY a ONLINE SKLUŽBY
1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa - Ing. Lenka Ďuricová, so sídlom Lipová 79, Bernolákovo, IČO: 35561378, zapísaná v zozname mediátorov MS SR pod evidenčným číslom 2142.
1.2 VOP zároveň upravujú práva a povinnosti užívateľov a stanovujú podmienky, za ktorých poskytovateľ poskytuje užívateľom užívacie práva k on-line produktom a on-line službám vrátane platných bonusov

2. Úvodné ustanovenia
1. Poskytovateľ je prevádzkovateľom internetovej stránky www.lenkaduricová.sk
2. Poskytovateľ poskytuje prostredníctvom internetového portálu podľa bodu 1 tohto článku on-line produkty, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1 týchto VOP (ďalej len „on-line produkty“), a on-line služby, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 2 týchto VOP(ďalej len „on-line služby“).
3. Užívateľom on-line produktov a on-line služieb poskytovateľa sa na účely týchto VOP rozumejú fyzické alebo právnické osoby, ktoré užívajú alebo nakupujú on-line produkty a on-line služby poskytované poskytovateľom na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP. Na účely použitia on-line produktu a/alebo on-line služby je nevyhnutná registrácia užívateľa, s výnimkou toho on-line produktu a/alebo on-line služby, ktorých technická podstata si takúto registráciu nevyžaduje (ďalej len „užívateľ“).
4. Vznik zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom vzniká (i) zaplatením kúpnej ceny on-line produktu a/alebo on-line služby užívateľom uvedenej na zálohovej faktúre vystavenej poskytovateľom, (ii) vyplnením a potvrdením objednávky užívateľom priamo na internetovom portáli poskytovateľa www.lenkaduricova.sk .
5. Uzatvorením zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom podľa bodu 2 ods. 5 sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.
6. Začatie používania on-line produktu a/alebo služby sa považuje za oboznámenie a vyjadrenie súhlasu užívateľa s VOP.

3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. V prípade poskytovania on-line produktov a on-line služieb poskytovateľom ide o služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov.
2. Užívateľ v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov poskytuje poskytovateľovi osobné údaje na účel vytvorenia platnej objednávky, uzavretia kúpnej zmluvy s poskytovateľom, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi Zmluvnými stranami.
3. Poskytovateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi užívateľa v súlade s ustanoveniami nariadenia. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä v priebehu správneho či trestného konania).
4. Užívateľ je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa o ich zmene. V prípade, ak užívateľ poskytovateľovi neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah.
5. Osobné údaje bude poskytovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.
6. Užívateľ, ktorého osobné údaje sú spracúvané poskytovateľom, má právo od poskytovateľa požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov.
7. Užívateľ má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a právo na prenosnosť týchto údajov.
8. Ak sa užívateľ domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže užívateľ adresovať poskytovateľovi prostredníctvom e-mailovej adresy lenka@lenkaduricova.sk
9. Kúpením tovaru vzniká medzi užívateľom a poskytovateľom vzťah, na základe ktorého poskytovateľ využíva osobné údaje užívateľa aj na účely oslovovania s marketingovými ponukami poskytovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je marketingová a obchodná podpora predaja podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia a zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Oprávneným záujmom je informovať dotknuté osoby o vlastných podobných produktoch a službách. Čas platnosti súhlasu uplynie po 5 rokoch odo dňa posledného poskytnutia služieb alebo tovaru alebo prihlásenia sa na odber marketingových ponúk.
10. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
11. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk individuálnym potrebám užívateľa bude poskytovateľ na základe histórie objednávok užívateľa vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk budú využívané aktivity užívateľa na webových sídlach (cookies a google analytics).
12. Z dôvodu skvalitnenia služieb poskytovaných poskytovateľom môže byť užívateľovi emailom doručený dotazník, ktorý slúži výlučne na overenie kvality poskytovaných služieb.

4. CENA ON-LINE PRODUKTOV A ON-LINE SLUŽIEB
1. Cena za dodanie, zriadenie alebo poskytovanie on-line produktu/ov a online služby/služieb poskytovaných užívateľovi za odplatu je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa zverejneného na internetovom portáli www.lenkaduricova.sk
2. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za poskytovaný produkt a službu/y.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Po prijatí elektronickej objednávky na on-line produkt a/alebo on-line službu zaslanej priamo na internetový portál poskytovateľa www.lenkaduricova.sk spôsobom podľa bodu 2 ods. 5 písm. (ii) a/alebo po uzatvorení zmluvy o poskytnutí užívacích práv pri nákupe on-line produktu/ov a/alebo on-line služby spôsobom podľa bodu 2 ods. 5 písm. (iii) týchto VOP vystaví poskytovateľ užívateľovi zálohovú faktúru na sumu zodpovedajúcu cene za dodanie, zriadenie alebo poskytnutie on-line produktu a/alebo on-line služby podľa aktuálneho cenníka s lehotou splatnosti 14 dní. Po úhrade vyfakturovanej čiastky zašle poskytovateľ užívateľovi konečnú faktúru elektronicky na adresu uvedenú užívateľom, s čím užívateľ akceptáciou týchto VOP súhlasí. Obdobie trvania prístupu sa začína dňom prijatia platby na účet poskytovateľa, najneskôr do dvoch pracovných dní po prijatí tejto platby a trvá v závislosti od charakteru vybraného on-line produktu a/alebo on-line služby.
2. Elektronická platba
• Užívateľ má možnosť zrealizovať platbu za ním vybraný on-line produkt/y a/alebo on-line služby bankovým prevodom na účet Prevádzkovateľa uvedený v akceptácii objednávky, alebo platobnou kartou online
• V prípade takto zrealizovanej úhrady sa za zaplatenie užívateľom objednaného on-line produktu a/alebo on-lineslužby považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa.
• Poskytovateľ po pripísaní finančných prostriedkov na jeho účet vyhotoví a zašle spôsobom uvedeným v bode 5 ods. 1 týchto VOP užívateľovi konečnú faktúru v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zabezpečí dodanie zaplateného on-line produktu a/alebo on-line služby.
• Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť užívateľovi zaslaním na jeho elektronickú adresu uvedenú pri objednávke prístup k zakúpeným online produktom alebo online službám a to do 2 pracovných dní od zaplatenia ceny za on-line produkt a/alebo on-line službu.
• Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu uvedenú v zálohovej faktúre za poskytovaný on-line produkt a/alebo on-line službu najneskôr k dátumu splatnosti príslušnej zálohovej faktúry. V opačnom prípade sa objednávka ruší.
• Ak v prípade žiadosti alebo z dôvodov na strane užívateľa dôjde k zmene dohodnutého rozsahu poskytovaného on-line produktu alebo on-line služby, bude zmenená cena, ako aj všetky náklady, ktoré musel poskytovateľ s takouto zmenou vynaložiť, účtované odo dňa vykonania zmeny zo strany poskytovateľa.
3. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom , je oprávnený odstúpiť od zmluvného vzťahu s poskytovateľom bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvného vzťahu (bod 2 ods. 5týchto VOP). Odstúpenie musí byť písomné a musí byť v lehote uvedenej v tomto bode doručené na korešpondenčnú adresu poskytovateľa podľa týchto VOP alebo na emailovú adresu: lenka@lenkaduricova.sk (odporúča sa uviesť v predmete emailu „Odstúpenie od zmluvy“). Pre zachovanie lehoty na odstúpenie od zmluvného vzťahu je potrebné, aby užívateľ odoslal písomné vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku tohto článku najneskôr v deň uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvného vzťahu. Na neskoršie doručené odstúpenie sa neprihliada. Užívateľ môže využiť na odstúpenie od zmluvy formulár, ktorý tvorí prílohu č. 4 týchto VOP.
4. Po odstúpení od zmluvy je poskytovateľ povinný vrátiť užívateľovi všetky platby, ktoré užívateľ uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy.
5. Platby budú užívateľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude poskytovateľovi doručené oznámenie užívateľa o odstúpení od tejto zmluvy.
6. Úhrada platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký užívateľ použil pri platbe, ak užívateľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
7. Ak užívateľ požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy užívateľ poskytovateľovi oznámil rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.
6. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA
1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:
• pre používanie on-line produktov a on-line služieb platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií;
• obsah on-line produktov a on-line služieb je priebežne upravovaný podľa úvahy poskytovateľa, ktorý môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu užívateľa meniť či odstraňovať akúkoľvek časť obsahu či prestať ich úplne poskytovať, resp. prevádzkovať; užívateľ tak môže stratiť trvalo alebo dočasne prístup k obsahu poskytovateľa a tretích osôb;
• porušenie VOP užívateľom oprávňuje poskytovateľa na odstránenie obsahu užívateľa, na okamžité prerušenie a/alebo zastavenie poskytovania on-line produktu a on-line služby a na zablokovanie prístupu užívateľa k takémuto produktu a/alebo on-line službe. Ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia VOP užívateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom, ako aj jeho registrácia, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
2. Užívateľ súhlasí, aby poskytovateľ kedykoľvek skontroloval, či užívateľ používa on-line produkt v rozsahu a za podmienok ustanovených VOP a overil si ich dodržiavanie.
3. Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri registrácii do on-line produktu a/alebo on-line služby uvedených v bodoch 2 ods. 2týchto VOP pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii užívateľa a užívateľ zodpovedá za škodu tým poskytovateľovi spôsobenú.
4. Užívateľ je povinný chrániť prihlasovacie údaje pred stratou, odcudzením alebo zneužitím. Zároveň je užívateľ povinný neposkytnúť prístupové údaje tretej osobe, v opačnom prípade je prevádzkovateľ oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb.

7. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA
1. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi možnosť za odplatu používať on-line produkty a on-line služby uvedené v bodoch 2 ods. 2 VOP v súlade s týmito VOP, pričom poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do týchto on-line produktov a on-line služieb a/alebo VOP.
2. Zmeny poskytovania produktov a služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na internetových portáloch uvedených v bode 2 ods. 1 VOP alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu užívateľa.
3. Ak užívateľ najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní on-line produktov a on-line služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.
4. Užívateľ má právo zmluvu s poskytovateľom písomne formou doporučeného listu vypovedať do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných on-line produktov a on-line služieb alebo VOP. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia na adresu poskytovateľa.
5. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie on-line produktov a on-line služieb z dôvodov nutnej správy, údržby a/alebo opravy, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu, a to na dobu nevyhnutnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby a/alebo opravy.
6. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať vo všetkých on-line produktoch a on-line službách reklamu v zmysle platných VOP pre uverejňovanie inzercie v elektronických médiách poskytovateľa, a to aj reklamu kontextovo cielenú.

8. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI POSKYTOVATEĽA ZA VADY A ZA ŠKODY
1. Poskytovateľ vyhlasuje, že:
• informácie poskytnuté a sprístupnené v on-line produkte/och a on-line službe/ách nie sú záväzné a majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním, ponukou ani návrhom na uzavretie zmluvy, ak nie je výslovne uvedené inak alebo ak to nevyplýva z VOP;
• nezodpovedá a neposkytuje užívateľovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie internetových portálov, za odkazy na iné internetové stránky ani za rýchlosť užívateľom používaného internetového pripojenia;

2. Poskytovateľ ďalej vyhlasuje, že pre bezchybné používanie on-line produktov poskytovateľa (v PC a mobilných zariadeniach) je potrebné nasledovné vybavenie:
• počítač alebo mobilné zariadenie (mobilný telefón, tablet) s prístupom na internet,
• aktualizovaný internetový prehliadač, v ktorom musia byť povolené funkcie: javascript a cookies,
• prehliadač dokumentov PDF (Acrobat Reader),
• emailové konto.
3. Zodpovednosť poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania on-line produktov a on-line služieb z dôvodov na strane poskytovateľa je voči užívateľovi obmedzená len na povinnosť poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania on-line produktu alebo on-line služby v súlade s VOP.

9. DOBA TRVANIA ZMLUVY
1. Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom je uzatvorená na dobu určitú, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP prednosť pred týmito podmienkami.
3. Zmluva zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná, písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od zmluvy.
4. Dĺžka užívacích práv je 12 mesiacov ak sa poskytovateľ a užívateľ zmluvne nedohodli inak. Zmluva na dobu určitú sa automaticky predlžuje o 12 mesiacov, ak si zmluvné strany nedohodli inú dobu, a to v prípade, že žiadna zo zmluvných strán v lehote do 30 dní pred uplynutím doby užívacích práv nedoručí druhej zmluvnej strane písomné oznámenie, že nemá záujem na ďalšom trvaní zmluvy.
5. Do doby ukončenia zmluvy budú všetky nevyfakturované a/alebo neuhradené peňažné pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo zmluvy vyrovnané najneskôr do štrnástich (14) dní od ukončenia zmluvy.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
3. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom portáli www.lenkaduricova.sk a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla poskytovateľa.
4. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa.

Alternatívne riešenie sporov
1. Účelom tohto článku VOP je informovať užívateľa, ktorý je spotrebiteľ, o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi poskytovateľom a užívateľom.
2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami. Užívateľ môže svoj spor s poskytovateľom riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov
3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže užívateľ obrátiť.
4. Užívateľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Prílohy:
• Príloha č. 1: On-line produkty
na stiahnutie pod odkazom: https://drive.google.com/file/d/18uCHWKfGbeyIdV7H5rUw6VYN4iHegiOt/view?usp=drive_link

• Príloha č. 2: On-line služby
na stiahnutie pod odkazom:
https://drive.google.com/file/d/1NnAvL8HVlWE6fbu-Yta0uvqaOb7aGNjy/view?usp=drive_link

• Príloha č. 3: Formulár na odstúpenie od zmluvy
na stiahnutie pod odkazom:
https://drive.google.com/file/d/18wjRUzfaK2_NDXfFm-hMDCBD1uwbrC8X/view?usp=drive_link